Ugrás a tartalomra

NYUGDÍJ MELLETTI MUNKAVÉGZÉS

Társszervezetek

NYUGDÍJ MELLETTI MUNKAVÉGZÉS

268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
az öregségi nyugdíj és egyes más
ellátások folyósításának, valamint a
nyugdíjkorhatárt betöltött személyek

továbbfoglalkoztatásának
veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban
fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa
magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény
2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tny.) 83/C. §-ától, valamint a korhatár előtti öregségi
nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Kenyt.)
11/A. §-ától eltérően - a (2) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével - 2022.
szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig nem szüneteltethető azon
személy öregségi nyugdíjának, korhatár előtti ellátásának, szolgálati
járandóságának, átmeneti bányászjáradékának, illetve táncművészeti
életjáradékának (a továbbiakban együtt: ellátás) a folyósítása, aki

a) közalkalmazotti jogviszonyban,
b) egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
c) rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
d) honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
e) kormányzati szolgálati jogviszonyban,
f) adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
g) politikai szolgálati jogviszonyban,
h) biztosi jogviszonyban,
i) köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati
jogviszonyban,
j) bírói szolgálati viszonyban,
k) igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
l) ügyészségi szolgálati viszonyban,
m) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati
jogviszonyban vagy
n) hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati viszonyban
áll.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a (4) bekezdés szerinti
rendeletben foglalt kivétellel -
a) az (1) bekezdésben meghatározott jogviszony létesítésének időpontját
követő 12. hónap utolsó napjáig nem szüneteltethető az ellátás folyósítása,
ha az ellátásra jogosult (1) bekezdés szerinti jogviszonya 2022. augusztus
31. napját követően jön létre,
b) az ellátás kezdő időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig nem
szüneteltethető az ellátás folyósítása, ha az (1) bekezdés szerinti
jogviszonyban álló személy ellátását 2022. augusztus 31. napját követő
kezdő időponttól állapítják meg.
(3) A jogviszonyra irányadó jogszabályban foglaltaktól eltérően a
Kormány hozzájárulása, illetve engedélye nélkül foglalkoztatható 2022.
szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig az (1) bekezdés
szerinti jogviszonyban az a személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt

megszerezte, feltéve, hogy a jogviszonyra irányadó jogszabály a
nyugdíjasként történő foglalkoztatást lehetővé teszi.
(4) A Kormány rendeletben meghatározhatja az (1) bekezdés szerinti
jogviszonyok vonatkozásában azokat az eseteket, amelyek tekintetében az
(1)-(3) bekezdés nem alkalmazandó.
(5) Az ellátásra jogosult - az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban álló -
személy a foglalkoztatója nyilatkozatával igazolhatja, hogy az ellátása e
rendelet alapján folyósítható. A foglalkoztató nyilatkozatának tartalmaznia
kell az (1) bekezdés szerinti jogviszony fennállására és keletkezésének
időpontjára vonatkozó adatokat, valamint azokat az adatokat, amelyekből
megállapítható, hogy nem állnak fenn a (4) bekezdés szerinti rendeletben
meghatározott kivételek.
2. § (1) Ha az ellátás folyósítása 2022. augusztus 31-én szünetel, az 1. §
(4) bekezdése szerinti rendeletben meghatározott kivétellel a
nyugdíjfolyósító szerv kérelemre dönt az ellátás - 2022. szeptember 1-jétől
történő - újbóli folyósításáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a foglalkoztatónak
az 1. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését
követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Created & Hosted by NETKEY